Περιβαλλοντική Πολιτική

ΣΚΟΠΟΣ

Η περιγραφή των δεσμεύσεων της εταιρείας σχετικά με το περιβάλλον.
 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, η Ferkonal Χρηστάκης Κωνσταντίνος αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:
 για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης,

  • για την αποφυγή της ρύπανσης και την λήψη κατάλληλων μέτρων,
  • για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και
  • για τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότησή της.

 Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO14001 που αφορά την
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
 Η επιχείρηση προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:
 

  • Παραγωγή και Εμπορία  τοποθέτηση και επισκευή όλων των παραγόμενων ειδών
  • Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
  • Διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση.
  • Διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
  • Χρήση πρώτων υλών με προδιαγραφές φιλικές προς το περιβάλλον και τους χρήστες τους

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της επιχείρησης είναι διαθέσιμη αφενός στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης και αφετέρου στους πελάτες, στους προμηθευτές και στο κοινό.

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία.
 

X