Χωρίσματα

Χωρίσματα εξωτερικών χώρων

Διαχωριστικά εξωτερικού χώρου-ανεμοφράκτες από προφίλ αλουμινίου ή χάλυβα 

Χωρίσματα εσωτερικών χώρων

Διαχωρισμός εσωτερικού χώρου για την δημιουργία γραφείων, καπνηστηρίων κτλ