Καδάκια

Επιστήλια καδάκια μονόστηλα και δίστηλα

Επιδαπέδια καδάκια (καλαθάκια) απορριμμάτων

                      

Επιδαπέδια καδάκια τύπου Η

                      

Καδάκια απορριμμάτων με ξύλινη επένδυση

Καδάκια απορριμμάτων επιδαπέδια

Καδάκια απορριμμάτων Τύπου Η

Καδάκια απορριμμάτων επιστήλια